جدول قیمت گذاری

سبک کارتی

استاندارد
۳۲۰۰۰ تومانماهانه
 • ۱ کاربر
 • ۴۰ پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • بدون پشتیبانی
تمدید شده
۶۹۰۰۰ تومانماهانه
 • ۵ کاربر
 • ۱۰۰ پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان
حرفه ای
۲۵۰۰۰ تومانماهانه
 • ۵۰ کاربر
 • ۱۰۰۰ پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان

سبک فلت

استاندارد
۳۶۰۰۰ تومانماهانه
 • ۱ کاربر
 • ۴۰ پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • بدون پشتیبانی
تمدید شده
۶۸۰۰۰ تومانماهانه
 • ۵ کاربر
 • ۱۰۰ پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان
حرفه ای
۲۷۰۰ تومانماهانه
 • ۵۰ کاربر
 • ۱۰۰۰ پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان
فهرست